INTRODUCTION OF SPONSORS

They are our sponsors and supporters of CODE BLUE. (more coming soon.)
If you're interested to become a sponsors, email us at [ ]
Please click the logo for details of each sponsors.

Emerald Sponsors

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Media Partner

Supporter

Friends Supporters

Simultaneous Interpretation

MC

Mika Ueno   

Staff

El Kentaro
Kenichi Saito
Takayuki Terashima
Shinjiro Naoi
Mutsuo Noguchi

Kana Shinoda
Takashi Yao/Matcha Daifuku

Infrastructure

Hiromichi Toumatsu
Naoya Kaneko
Shinichi Ito
Takashi Oomoto
Masayuki Okada
Toshiya Mabuchi
Kento Ikeda
Yuya Takahashi
Kunio Miyamoto

SPONSORS

EMERALD SPONSORS :

DIAMOND SPONSORS :

PLATINUM SPONSORS :

GOLD SPONSORS :

SILVER SPONSORS :

BRONZE SPONSORS :