INTRODUCTION OF SPONSORS

CODE BLUE will be supported by numerous sponsors and supporters, and the list will be updated.
If you're interested to become a sponsors, email us at [ ]

Emerald Sponsors

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Supporter

Friends Supporters

Media Partner

Network Operation

Translation

Kazuki Yonezawa
Shogo Matsumoto
Yuji Tounai
Ken Kitahara
Suto Ichiro
Yukako Takahashi
Shintaro Kobori
Yuichi Hattori
Others

Staff

El Kentaro
Junichi Yamashita
Masayuki Okada
Shinjiro Naoi
Takayuki Terashima
Hiroko Kamata
Kana Shinoda
Mika Ueno
Shumi Takahashi
Tomofumi Okubo
Hiromichi Tomatsu
Kenichi Saito
Mutsuo Noguchi
Takashi Yao/Matcha Daifuku
Yuko Ito

SPONSORS

EMERALD SPONSORS :

DIAMOND SPONSORS :

PLATINUM SPONSORS :

GOLD SPONSORS :

SILVER SPONSORS :

BRONZE SPONSORS :